หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวน กาสี - บ้าน ผ.อ.พิทยาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา ถึง นานายสำรอง หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโพนโปร่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคินี (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ ศิลปการ ถึง บ้านนางสมสง่า ทะสา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประครอง ศรีหาจันทร์ ถึง สามแยก จ.ส.ต. วิชิต คำมูล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jul 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังในเขตพื้นที่ ตำบลคูคำ หมู่ที่ 1,4,8 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพงษ์ศิลป์ - บ้านนายบุญโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนกเขียน หมูที่ 2 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ ศิลปการ ถึง บ้านนางสมสง่า ทะสา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประครอง ศรีหาจันทร์ ถึง สามแยก จ.ส.ต. วิชิต คำมูล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2024
จ้างเหมาปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังในเขตพื้นที่ ตำบลคูคำ หมู่ที่ 1,4,8 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพงษ์ศิลป์ - บ้านนายบุญโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนกเขียน หมูที่ 2 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมพงษ์ ศิลปการ ถึง บ้านนางสมสง่า ทะสา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประครอง ศรีหาจันทร์ ถึง สามแยก จ.ส.ต. วิชิต คำมูล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2024
จ้างเหมาปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Jul 2024
จ้างเหมาปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2024
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร 26 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 761 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
ซื้อครุภัณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้อครุภัณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้อครุภัณ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024
จ้างจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทานสายใหญ่ (สะพานนากะยอม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองช้างตาย หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงปลาร้า (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายนายเข็มชาติ - ดอนม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองช้างตาย หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงปลาร้า (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายนายเข็มชาติ - ดอนม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 4883 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ ถึง บ้านกระนวน ตำบลกระนวน จังหวัดขอนแก่น 26 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 4883 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 4883 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 4883 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลคูคำ หมู่ที่ 1-8 และ ไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-4883 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 25 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อฝึกแขนยาวสีดำมีแถบสะท้อนแสง ตามโครงการอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลคูคำ หมู่ที่ 1-8 และ ไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้า อบต.คูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อฝึกแขนยาวสีดำมีแถบสะท้อนแสง ตามโครงการอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้า อบต.คูคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
จ้างเหมาก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (๒๐๐ มิลลิลิตร) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๗ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ถนนเลียบตลิ่งแม่น้ำขานช่วง ซอย ๑๔ เชื่อมถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (ลำเหมืองฮ่อง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ๒ ช่วง ลำเหมืองฮ่อง ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๔ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๓ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน ๑๘ คัน โครงการคาราวานบุญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๔ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๓ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี 09 Feb 2024
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างอาคารชุด ๘ ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (งานทาสี) 09 Feb 2024
จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดและตาข่ายป้องกันนกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแบบขาสั้น) จำนวน ๖๐ ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อพัสดุตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อปลั๊กพ่วงแบบมีล้อเก็บสายไฟ จำนวน ๒ ม้วน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
จ้างทำกระเป๋า (ย่าม) จำนวน ๑๘๑ ใบ (โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อ บวรวงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative CoST) 22 Dec 2022
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 Dec 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๔๗๕๘ ลป(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๖ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บย-๔๗๖๖ ลำปาง) จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) จำนวน ๑ รายการ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค-๔๘๕ ลำปาง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก 13 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า 12 Dec 2022
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๘๓๘ ลำปาง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะทีมงานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างปรับปรุงที่จอดรถส่วนกลางเป็นลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
จ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 26 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 25 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย 5 และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๖๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
จ้างทำเสื้อกีฬาคอโปโล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เขลางค์นครคัพ จำนวน ๒๓ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) 18 Nov 2022
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ต้น 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 16 Nov 2022
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 16 Nov 2022
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทตลับหมึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 15 Nov 2022
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว Zone 1, 2 และ 3 โรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
เวชภัณฑ์ยา (กลุ่มยาสูดพ่นขยายหลอดลม) จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - หนองตระเสก บ้านหนองตระเสก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระสัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๕๔-๐๐๘ สายทาง สายหนองแขม - หนองตระเสก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 Nov 2022
จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย 15 Nov 2022
ซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก. 100 - 300 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาค 2 จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
กิจกรรมเตรียมความพร้อมมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมและการบริการทางการแพทย์ 15 Nov 2022
ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง 15 Nov 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 15 Nov 2022
สถานะ : เชื่อมต่อ Server ส่วนกลางสำเร็จ W2