หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (๒๐๐ มิลลิลิตร) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๗ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ถนนเลียบตลิ่งแม่น้ำขานช่วง ซอย ๑๔ เชื่อมถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (ลำเหมืองฮ่อง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ๒ ช่วง ลำเหมืองฮ่อง ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๔ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๓ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน ๑๘ คัน โครงการคาราวานบุญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๔ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๓ ต.ท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๑ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๓/๔ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ซอย ๑๕/๕ ตำบลท่าวังพร้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๒๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี 09 Feb 2024
จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างอาคารชุด ๘ ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงเก็บพัสดุ บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 09 Feb 2024
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (งานทาสี) 09 Feb 2024
จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดและตาข่ายป้องกันนกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงแบบขาสั้น) จำนวน ๖๐ ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อพัสดุตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ซื้อปลั๊กพ่วงแบบมีล้อเก็บสายไฟ จำนวน ๒ ม้วน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
จ้างทำกระเป๋า (ย่าม) จำนวน ๑๘๑ ใบ (โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง ซอยบ่อ บวรวงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง 22 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน (รถยนต์ตรวจการณ์) 22 Dec 2022
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative CoST) 22 Dec 2022
ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 Dec 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย ๔๗๕๘ ลป(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๖ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บย-๔๗๖๖ ลำปาง) จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) จำนวน ๑ รายการ (งานศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค-๔๘๕ ลำปาง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก 13 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขทะเบียน นข 851 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1613 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการและโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
จ้างปรับปรุงและทาสีบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม บ้านเลขที่ ๑, ๕, ๙ และบ้านเลขที่ ๓, ๓/๑, ๓/๒ , ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2022
ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงหม้อแปลงไฟ้ฟ้า 12 Dec 2022
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๘๓๘ ลำปาง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะทีมงานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
จ้างปรับปรุงที่จอดรถส่วนกลางเป็นลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 03 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๐๐๒ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ตค-๕๓๙ ลำปาง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วงเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านบุญเกิด-ชุมชนสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๔๒ ลำปาง) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๐ ลำปาง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว-๒๗๙๕ ลำปาง จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด สำหรับบริการแก่ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Dec 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 Dec 2022
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Nov 2022
จ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 26 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) 25 Nov 2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง ซอย ๔/๑ ซอย 5 และซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๖๗.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถนนสายหลักที่ ๒ ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้ามาในชุมชนบริเวณซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๔๘๐.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 23 Nov 2022
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-๕๙๔ ลำปาง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณสามแยกโรงงานขนมจีน หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
จ้างทำเสื้อกีฬาคอโปโล โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน เขลางค์นครคัพ จำนวน ๒๓ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาจัดและตกแต่งริ้วขบวนเครื่องสักการะ โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Nov 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตััน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) 18 Nov 2022
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เส้นทางจากชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ต้น 18 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 16 Nov 2022
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 16 Nov 2022
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทตลับหมึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 15 Nov 2022
สร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต 15 Nov 2022
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว ใต้ถุนโล่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง 15 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว Zone 1, 2 และ 3 โรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Nov 2022
เวชภัณฑ์ยา (กลุ่มยาสูดพ่นขยายหลอดลม) จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - หนองตระเสก บ้านหนองตระเสก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระสัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.. ๕๔-๐๐๘ สายทาง สายหนองแขม - หนองตระเสก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 Nov 2022
จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย 15 Nov 2022
ซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก. 100 - 300 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาค 2 จำนวน 4 รายการ 15 Nov 2022
กิจกรรมเตรียมความพร้อมมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมและการบริการทางการแพทย์ 15 Nov 2022
ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง 15 Nov 2022
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 15 Nov 2022
สถานะ : เชื่อมต่อ Server ส่วนกลางสำเร็จ W2